A filled function method for constrained nonlinear integer programming

- Yang, Yongjian, Wu, Zhiyou, Bai, Fusheng