A filled function method for nonlinear equations

- Wu, Zhiyou, Mammadov, Musa, Bai, Fusheng, Yang, Y. J.