Peeling off a nonconvex cover of an actual convex problem: Hidden convexity

- Wu, Zhiyou, Li, Duan, Zhang, Lian-Sheng, Yang, Xin-Min