A filled function method for constrained global optimization

- Wu, Zhiyou, Bai, Fusheng, Lee, Heung, Yang, Yongjian