A filled function method for constrained nonlinear equations

- Bai, Fusheng, Mammadov, Musa, Wu, Zhiyou, Yang, Yongjian