Distributed proximal-gradient method for convex optimization with inequality constraints

- Li, Jueyou, Wu, Changzhi, Wu, Zhiyou, Long, Qiang, Wang, Xiangyu