Effect of physicochemical properties on freezing suitability of Lotus (Nelumbo nucifera) root

- Tu, Jing, Zhang, Min, Xu, Baoguo, Liu, Amy