On low-rank regularized least squares for scalable nonlinear classification

- Fu, Zhouyu, Lu, Guojun, Ting, Kaiming, Zhang, Dengsheng