Connectivity-based shape descriptors

- Sajjanhar, Atul, Lu, Guojun, Zhang, Dengsheng, Zhou, Wanle