Applying the canonical dual theory in optimal control problems

- Zhu, Jinghao, Wu, Dan, Gao, David