A new auxiliary function method for systems of nonlinear equations

- Wu, Zhiyou, Bai, Fusheng, Li, Guoquan, Yang, Yongjian