An annotation rule extraction algorithm for image retrieval

- Chen, Zeng, Hou, Jin, Zhang, Dengsheng, Qin, Xue