Efficient nonlinear classification via low-rank regularised least squares

- Fu, Zhouyu, Lu, Guojun, Ting, Kaiming, Zhang, Dengsheng