Learning sparse kernel classifiers for multi-instance classification

- Fu, Zhouyu, Lu, Guojun, Ting, Kaiming, Zhang, Dengsheng