Composite feature modeling and retrieval

- Hou, Jin, Zhang, Dengsheng, Chen, Zeng, Xu, Xuerong, Nakamura, Takahiro