Automatic image annotation based on decision tree machine learning

- Jiang, Lixing, Hou, Jin, Zeng, Chen, Zhang, Dengsheng