Corners-based composite descriptor for shapes

- Sajjanhar, Atul, Lu, Guojun, Zhang, Dengsheng, Zhou, Wanlei