Image retrieval based on semantics of intra-region color properties

- Sajjanhar, Atul, Lu, Guojun, Zhang, Dengsheng, Zhou, Wanlei, Chen, Yi-Ping Phoebe