A micro-mechanical simulation of sand liquefaction behavior by DEM

- Shi, Danda, Zhou, J., Xue, Jianfeng, Zhang, Jiao