Micro-mechanism of the interaction between sand and geogrid transverse ribs

- Zhou, J., Chen, Jianfeng, Xue, Jianfeng, Wang, J. Q.