An enhancement to closed-form method for natural image matting

- Zhu, Jun, Zhang, Dengsheng, Lu, Guojun