Reliability analysis of block sliding in large brown coal open cuts

- Xue, Jianfeng, Tolooiyan, Ali