Isolation forest

- Liu, Fei, Ting, Kaiming, Zhou, Zhi-Hua