A survey of audio-based music classification and annotation

- Fu, Zhouyu, Lu, Guojun, Ting, Kaiming, Zhang, Dengsheng