Music classification via the bag-of-features approach

- Fu, Zhouyu, Lu, Guojun, Ting, Kaiming, Zhang, Dengsheng