On feature combination for music classification

- Fu, Zhouyu, Lu, Guojun, Ting, Kaiming, Zhang, Dengsheng