Optimization methods for mixed integer weakly concave programming problems

- Wu, Zhiyou, Bai, Fusheng, Yang, Yong-jian, Jiang, Feng