A performance evaluation of public cloud using TPC-C

- Yao, Jinhui, Ng, Alex, Chen, Shiping, Liu, Dongxi, Friedrich, Carsten, Nepal, Surya