Changes in Quality Characteristics of Fresh-cut Cucumbers as Affected by Pressurized Argon Treatment

- Meng, Xiangyong, Zhang, Min, Zhan, Zhonggang, Adhikari, Benu