Big five personality traits, job satisfaction and subjective wellbeing in China

- Zhai, Qingguo, Willis, Mike, O'Shea, Bob, Zhai, Yubo, Yang, Yuwen