The effect of partial gelatinization of corn starch on its retrogradation

- Fu, Zong-qiang, Wang, Li-Jun, Li, Dong, Zhou, Yuguang, Adhikari, Benu