Characterization of starch films containing starch nanoparticles Part 1: Physical and mechanical properties

- Shi, Aimin, Wang, Li-Jun, Li, Dong, Adhikari, Benu