Application of various drying methods to produce enzymatically hydrolyzed porous starch granules

- Gao, Fei, Li, Dong, Bi, Chonghao, Mao, Zhihuai, Adhikari, Benu