Yield and characteristics of pyrolysis products obtained from Schizochytrium limacinum under different temperature regimes

- Li, Gang, Zhou, Yuguang, Ji, Fang, Liu, Ying, Adhikari, Benu, Tian, Li, Ma, Zonghu, Dong, Renjie