Video driven traffic modelling in paramics

- Zhou, Hailing, Creighton, Douglas, Lim, Cheepeng, Wei, Lei, Gao, David