A new auxiliary function method for general constrained global optimization

- Wu, Zhiyou, Bai, Fusheng, Yang, Yongjian, Mammadov, Musa