Suspensions of vacuum-freeze dried starch nanoparticles : Influence of NaCl on their rheological properties

- Shi, Aimin, Wang, Li-jun, Li, Dong, Adhikari, Benu