Codimension two bifurcation in a delayed neural network with unidirectional coupling

- He, Xing, Li, Chuandong, Huang, Tingwen, Li, Chaojie