Spray drying of starch submicron particles prepared by high pressure homogenization and mini-emulsion cross-linking

- Shi, Aimin, Li, Dong, Wang, Li-jun, Zhou, Yuguang, Adhikari, Benu