The effect of NaCl on the rheological properties of suspension containing spray dried starch nanoparticles

- Shi, Aimin, Li, Dong, Wang, Li-jun, Adhikari, Benu