Prediction of storage quality of fresh-cut green peppers using artificial neural network

- Meng, Xiangyong, Zhang, Min, Adhikari, Benu