Extending shelf-life of fresh-cut green peppers using pressurized argon treatment

- Meng, Xiangyong, Zhang, Min, Adhikari, Benu