The effect of regularization on drug-reaction relationships

- Mammadov, Musa, Zhao, L., Zhang, Jianjun