Anticipating synchronization through optimal feedback control

- Huang, Tingwen, Gao, David, Li, Chuandong, Xiao, MingQing