Parameter optimization for Support Vector Machine Classifier with IO-GA

- Zhou, Jing, Maruatona, Omaru, Wang, Wei