Global optimality conditions and optimization methods for quadratic assignment problems

- Wu, Zhiyou, Yang, Yongjian, Bai, Fusheng, Tian, Jing