Global descent methods for unconstrained global optimization

- Wu, Zhiyou, Li, Duan, Zhang, Lian-Sheng