Optimization of twin-screw extrusion process to produce okara-maize snack foods using response surface methodology

- Shi, Cong, Wang, Li-jun, Wu, Min, Adhikari, Benu, Li, Li-te