Preparation of gelatin microparticles using water-in-water (w/w) emulsification technique

- Kong, Yin. Q., Li, Dong, Wang, Li. J., Adhikari, Benu