A new technique for global optimization methods

- Wu, Zhiyou, Pang, Xianglu